Workshop Calendar

 • All
 • UAE
 • Kuwait
 • Oman
 • Qatar
 • Bahrain
 • Jordan
 • Lebanon
 • KSA - Riyadh - Male
 • KSA - Riyadh - Female
 • KSA - Jeddah - Male
 • KSA - Jeddah - Female

Basic Workshop

 •   03-10-2020 | 9:30 AM

 •    JK Group - Ground Floor, Building No. 17, 17th Street, Umm Ramool, Dubai. Nearest Metro Station :

 •   UAE

 •   No Seats Available

Basic Workshop

 •   17-10-2020 | 9:30 AM

 •    JK Group - Ground Floor, Building No. 17, 17th Street, Umm Ramool, Dubai, Nearest Metro Station : "Emirates" (Redline - Towards Rashidiya) - Google maps url : https://g.page/jk-group---national-store-llc

 •   UAE

 • Seats Available: 1
Register     Quick view

Basic Workshop

 •   24-10-2020 | 9:30 AM

 •    JK Group - Ground Floor, Building No. 17, 17th Street, Umm Ramool, Dubai, Nearest Metro Station : "Emirates" (Redline - Towards Rashidiya) - Google maps url : https://g.page/jk-group---national-store-llc

 •   UAE

 • Seats Available: 20
Register     Quick view

Basic Workshop

 •   31-10-2020 | 9:30 AM

 •    JK Group - Ground Floor, Building No. 17, 17th Street, Umm Ramool, Dubai, Nearest Metro Station : "Emirates" (Redline - Towards Rashidiya) - Google maps url : https://g.page/jk-group---national-store-llc

 •   UAE

 • Seats Available: 20
Register     Quick view

Basic Workshop

 •   14-11-2020 | 9:30 AM

 •    JK Group - Ground Floor, Building No. 17, 17th Street, Umm Ramool, Dubai Nearest Metro Station : "Emirates" (Redline - Towards Rashidiya) Google maps url : https://g.page/jk-group---national-store-llc

 •   UAE

 • Seats Available: 21
Register     Quick view

Basic Workshop

 •   21-11-2020 | 9:30 AM

 •    JK Group - Ground Floor, Building No. 17, 17th Street, Umm Ramool, Dubai Nearest Metro Station : "Emirates" (Redline - Towards Rashidiya) Google maps url : https://g.page/jk-group---national-store-llc

 •   UAE

 • Seats Available: 22
Register     Quick view

Basic Workshop

 •   28-11-2020 | 9:30 AM

 •    JK Group - Ground Floor, Building No. 17, 17th Street, Umm Ramool, Dubai Nearest Metro Station : "Emirates" (Redline - Towards Rashidiya) Google maps url : https://g.page/jk-group---national-store-llc

 •   UAE

 • Seats Available: 22
Register     Quick view

Basic Workshop

 •   12-12-2020 | 9:30 AM

 •    JK Group - Ground Floor, Building No. 17, 17th Street, Umm Ramool, Dubai, Nearest Metro Station : "Emirates" (Redline - Towards Rashidiya) - Google maps url : https://g.page/jk-group---national-store-llc

 •   UAE

 • Seats Available: 22
Register     Quick view

Basic Workshop

 •   19-12-2020 | 9:30 AM

 •    JK Group - Ground Floor, Building No. 17, 17th Street, Umm Ramool, Nearest Metro Station : "Emirates" (Redline - Towards Rashidiya) - Google maps url : https://g.page/jk-group---national-store-llc

 •   UAE

 • Seats Available: 21
Register     Quick view

Basic Workshop

 •   26-12-2020 | 9:30 AM

 •    JK Group - Ground Floor, Building No. 17, 17th Street, Umm Ramool, Dubai, Nearest Metro Station : "Emirates" (Redline - Towards Rashidiya) - Google maps url : https://g.page/jk-group---national-store-llc

 •   UAE

 • Seats Available: 18
Register     Quick view